Skip to main content

Me kaikki Domino-projektiin (Educational mobile application for prevention of Domestic Violence) osallistuneet väkivaltatyön ammattilaiset työskentelemme Turun ensi- ja turvakoti ry:ssä päivittäin lähisuhdeväkivaltaa jollakin tavoin kokeneiden ihmisten parissa. Perustyön lisäksi yksi työmme tavoitteista on levittää tietoisuutta lähisuhdeväkivallasta, jotta se tunnistettaisiin paremmin eri toimijoiden taholta.

Kun saimme keväällä 2021 kutsun lähteä mukaan Turun ammattikorkeakoulun vetämään Domino- hankkeeseen, osallistuimme mielellämme. Hankkeessa roolimme oli sisällön tuottaminen ja olimmekin yhteistyökumppaneista ainoa taho, joka työskentelee lähisuhdeväkivallan asiakastyössä kuten turvakodissa sekä lähisuhdeväkivaltatyön avopalvelussa.

Arjessamme hanke alkoi näkyä varsinaisesti syksyllä 2021, jolloin toteutui hankkeen tutkimuksellinen haastattelu. Mobiilisovelluksen työstäminen konkretisoitui tammikuussa 2022 järjestetyssä tapaamisessa. Tuolloin avunsaantiosioon sekä ammattikorkeakoulun opintokurssiin alettiin tuottamaan ja kokoamaan sisältöä ja rakennetta. Työskentelyssä meidän osuutemme painottui lähisuhdeväkivaltaan ilmiönä, case-tapausten kirjoittamiseen sekä suodatinkysymysten luomiseen.

Mobiilisovellus muotoutui ja pilotointi alkoi keväällä 2022

Saimme  pitkän odotuksen jälkeen onnistumaan koko hankeporukan tapaamisen Ateenassa Kreikassa toukokuussa 2022.  Siellä mobiilisovellus rutistettiin viimeiseen muotoonsa ja ammattikorkeakoulun opintokurssi hiottiin toimivaksi, jotta kesällä päästiin aloittamaan sovelluksen pilotointi.

Kevät 2022 oli hankkeen osalta kiireisintä aikaa, koska oman perustyömme ohella loimme ja muokkasimme sovelluksen sisältöä paremmaksi. Motivaatio pysyi kiireestä huolimatta korkealla, sillä oli erittäin mielenkiintoista päästä hyödyntämään omaa asiantuntemusta sekä osaamista juuri sisällön tuottamisessa ja eri näkökulmien mahdollisimman laajasti mukaan tuomisessa. Kiitos tästä tietenkin kuuluu asiakkaillemme, joiden tarinoiden ja kokemusten kautta saamme oppia jatkuvasti lisää. Heidän ääntään me pyrimme jatkuvasti viemään eteenpäin ja tuomaan yhteiskunnan tietoon lähisuhdeväkivallan koko kirjon.

Toivomme, että mahdollisimman moni ammattilainen löytää sovelluksen, tutustuu sen käyttöön ja hyödyntää sitä omassa työssään.

Lähisuhdeväkivallan puheeksi ottoa pelätään – sovellus auttaa

Hankkeen alussa tehdyn tutkimuksen mukaan henkilöitä ei osata kohdata lähisuhdeväkivaltatilanteissa. Tätä samaa havaintoa tukevat omat huomioimme päivittäisessä työssämme. Ammattilaiset eivät tiedä minne asiakkaan voisi ohjata, ja väkivallan puheeksi ottoa pelätään. Tämän takia kysymys lähisuhdeväkivallasta ohitetaan kokonaan ja tilanteita jopa vältellään.

Toivomme hankkeen tavoitteen täyttyvän, jolloin ammattilaisten lisääntyneen tiedon avulla yhä useampi henkilö tulisi paremmin kohdatuksi, kuulluksi ja ohjatuksi hänelle sopivan avun piiriin. Myös lähisuhdeväkivaltakoulutukset tulisi vakiinnuttaa olennaisensa osana eri ammattialojen koulutuksia.

Pyrimme siihen, että mahdollisimman moni löytää sovelluksen, tutustuu sen käyttöön ja hyödyntää sitä omassa työssään kohdatessaan lähisuhdeväkivaltaa kokeneita tai sitä käyttäneitä. Omalta osaltamme tulemme kertomaan sovelluksesta erilaisissa koulutustilaisuuksissa.

Työskentely eri toimijoiden kanssa antoi uusia näkökulmia omaan työhön

Olimme ensimmäistä kertaa täysin ulkopuolisen tahon järjestämässä hankkeessa mukana ja yhteistyö oli antoisaa.  On ollut äärimmäisen mielenkiintoista kuulla muiden maiden näkökulmaa lähisuhdeväkivaltaan, miten heillä lähisuhdeväkivalta näkyy, miten siihen suhtaudutaan ja miten erilaiset kulttuurien erityispiirteet vaikuttavat kyseiseen ilmiöön. Hankkeeseen osallistuminen toi meille vaihtelua perustyöhön, antoi uusia näkökulmia ja tapoja tuoda omaa asiantuntijuuttamme esiin ja näkyväksi.

Hankkeessa pääsimme myös kurkkaamaan opetuksen maailmaan, joka rikastutti kokemustamme entisestään. Eri taustoista huolimatta löysimme yhteisen tavan ja kielen toimia ja tuottaa sisältöä.

Ison työn jälkeen kokoonnuimme vielä hankkeen päätöstilaisuuteen helmikuussa tänä vuonna. Lopputuloksena meillä on käsissämme toimiva sovellus ammattilaisten hyödynnettäväksi sekä opintokokonaisuus aiheesta opiskelijoiden käyttöön.

Sovelluksen levittäminen jatkuu vielä hankkeen loputtuakin. Toiveissamme on, että eri oppilaitokset löytävät ja hyödyntävät opintokokonaisuutta ja että hankkeelle saadaan vielä jatkoa.

Marika Vuoristo, Turvakodin lähijohtaa
Mari Kankaanpää, kriisi- ja väkivaltatyöntekijä
Jasmine Nyberg, kriisi- ja väkivaltatyöntekijä
Juulia Lempiäinen, sosionomi (AMK) opiskelija
Maarit Kangas, Pilarin lähijohtaja