Skip to main content

Keskiviikkona 2.12.2020 julkaistuun Kohti kotia ja turvaa -Naiserityisyys asunnottomuustyössä artikkelikokoelmaan on koottu kattavasti havaintoja naisten asunnottomuuden erityisistä tarpeista sekä näkökulmia asumisratkaisujen ja tukitarpeiden kehittämiseen.

Julkaisun kirjoittajina on kokemusasiantuntijoita, alan ammattilaisia, kehittäjiä sekä pitkään naisten asunnottomuutta tutkinut tutkija. Kokoelma käsittelee naisten asunnottomuutta aiempien tutkimusten sekä kolmivuotisen NEA Naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeessa kerättyjen tilastojen valossa.

Naiserityisen työotteen merkityksestä ei ole tiedetty tarpeeksi

Artikkelikokoelma syntyi, koska asunnottomista ja asunnottomuusuhan alla olevista naisista ja heidän kanssaan tehtävästä tukityöstä tiedetään Suomessa vielä vähän. Julkaisun tavoitteena onkin tuoda naiserityistä työotetta näkyvämmäksi ja tarjota hyväksi havaittuja työkäytäntöjä asunnottomuustyöhön. Artikkelit ovat syntyneet asunnottomuutta kokeneiden naisten kohtaamisista kaduilla, kodeissa, kohtaamispaikoissa, ensi- ja turvakodeissa ja muissa yhteisöissä.

Kokoelma kuvaa laajasti NEA-hankkeessa hyväksi havaittuja työmalleja esimerkiksi väkivaltaa kokeneiden sekä maahanmuuttaja- ja rikostaustaisten naisen kanssa tehtävän tukityön kautta. Naiserityisen työn muotoja tarkastellaan myös hajasijoitetun sekä yhteisöllisen asumisen näkökulmista ja esiin nostetaan naiserityisen työotteen merkitys asumispolun eri vaiheissa.

Turun ensi- ja turvakoti ry:stä artikkelikokoelmaa kirjoittamassa on ollut mukana hanketyöntekijä ja -työryhmän jäsen Anne Ahtola-Poiezs.

NEA-osahanketyötä on tehty yhdistyksessä pääosin ensi- ja turvakodista poismuuttavien naisten parissa. Julkaisussa tuomme esille talousasioiden puheeksi oton ja traumainformoidun työotteen naisten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä turvakodin ja taloudellisen väkivallan näkökulmasta.

Kolmivuotinen NEA Naiserityisyys asunnottomuustyössä -hanke tulee päätökseen loppuvuonna 2020

NEA Naiserityisyys asunnottomuustyössä on Y-Säätiön koordinoima kolmivuotinen (2018–2020) STEAn rahoittama valtakunnallinen hanke, joka päättyy loppuvuodesta 2020. Osahankkeita on kahdeksan; A-klinikkasäätiö, Diakonissalaitos, EJY ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin ensikoti ry, Sininauhasäätiö, Turun ensi- ja turvakoti ry ja Vva ry.

Asiantuntijakumppaneina on lisäksi ollut Monika-Naiset liitto ry ja Kriminaalihuollon tukisäätiön Naiset näkyviksi-hanke. Hankkeessa tehtyä kehittämistyötä on tehty monitoimijaisella yhteiskehittämisellä.

Artikkelikokoelman Kohti kotia ja turvaa -Naiserityisyys asunnottomuustyössä ovat toimittaneet NEA-hankkeen projektipäällikkö Leena Lehtonen, tutkija Riitta Granfelt ja hankekoordinaattori Pilvi Azeem.

Artikkelikokoelma on Y-Säätiön julkaisema. 

www.asuntoensin.fi