Skip to main content

Ylisukupolvisessa lähisuhdeväkivallassa väkivallan kierre jatkuu läheisissä ihmissuhteissa sukupolvelta toiselle. Ylisukupolvisesti siirtyy niin koetun, nähdyn kuin todistetunkin väkivallan vaikutukset.

Lapsuudessa lähisuhdeväkivaltaa nähneet ja kokeneet lapset käyttävät itse aikuisena muita todennäköisemmin väkivaltaa tai joutuvat väkivallan kokijaksi ihmissuhteissaan. Lisäksi väkivallan kokemukset moninkertaistavat riskiä vanhemman väkivaltaisuudelle omaa lasta kohtaan.

Lähisuhdeväkivallan ylisukupolviset vaikutukset voivat alkaa jo sikiöaikana, kun raskauden aikainen stressi esimerkiksi lähisuhdeväkivallan seurauksena aiheuttaa muutoksia sikiön aivoihin. Muutokset aivoissa voivat ilmetä myöhemmin lapsen heikentyneenä taitona säädellä tunteita, huonompina kognitiivisina taitoina, suurempana taipumuksena ahdistuneisuuteen. Lisäksi äidin raskauden aikainen stressi voi olla yksi lapsen temperamenttia määrittelevistä tekijöistä

Lapsuudessa nähty ja koettu väkivalta aiheuttaa kaltoinkohtelutrauman

Lapsuudessa lähisuhdeväkivallan kokeminen ja näkeminen opettaa lapsen käyttämään väkivaltaa ihmissuhteissaan. Väkivalta tulee hyväksyttäväksi keinoksi lievittää stressiä ja käyttää tahtoa. Lapsi voi myös yhdistää väkivallan rakkauden ja läheisyyden ilmaisuun. Lapsen keinot suojella itseään heikkenevät, koska väkivallalle altistuminen on heikentänyt kykyä ymmärtää mahdollista vaaraa.

Lähisuhdeväkivalta traumatisoi. Lapsuuden aikainen kaltoinkohtelu aiheuttaa traumaa, joka johtaa heikkoon itsearvostukseen. Lisäksi luottamuksellisten ihmissuhteiden luominen voi olla vaikeaa. Kaltoinkohtelutraumaan voi liittyä trauman toistamispakko, jossa ajaudutaan tilanteisiin, joissa alkuperäistä traumaattista tapahtumaa toistetaan ikään kuin uudelleen. Se voi tarkoittaa ajautumista vahingollisiin, epävakaisiin ja väkivaltaisiin suhteisiin yhä uudelleen. Trauman toistamispakko voi näyttäytyä kontrolloivana ja vahingoittavana käytöksenä läheisiään kohtaan. Lapsena kaltoinkohdeltu voi aikuisena olla vuoroin uhrin ja vuoroin väkivallan tekijän roolissa.

Esimerkkejä lähisuhdeväkivallan vaikutuksista lapsiin ikäkausittain:

0–5-vuotiaat: vetäytyminen/reagointikyvyn puute, lisääntynyt aggressiivinen ja/tai impulsiivinen käytös

6–11-vuotiaat: vetäytyminen/tunteiden turtuminen, aggressiivisuutta ja vaikeuksia vertaissuhteissa

12–18-vuotiaat: epäsosiaalinen käytös, impulsiivinen ja/tai holtiton käytös, osallistuminen väkivaltaisiin tai loukkaaviin seurustelusuhteisiin

Turvakodissa väkivaltakierre yritetään katkaista

Turvakodissa tehdään työtä ylisukupolvisen lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi monin eri tavoin:

  • työskennellään lapset perheen keskiössä; huomioidaan, puolustetaan lapsia
  • havainnollistetaan ylisukupolvisuutta esimerkiksi terapeuttisen sukupuun keinoin
  • tehdään erilaisin menetelmin väkivaltatyöskentelyä kaikkien turvakodissa olevien perheenjäsenten kanssa
  • kiinnitetään huomiota asiakkaiden toimintatapoihin, kasvatukseen ja ajatteluun
  • opetetaan asiakkaat tunnistamaan väkivallan muotoja ja seurauksia
  • mallinnetaan vanhemmalle, miten käsitellä lasten kanssa väkivallan aiheuttamia tunteita
  • palveluohjaus ja yhteistyö eri tahojen kanssa; turvakodissa tehtävä työ ei yksinään riitä

Kirjoittaja on Turun ensi- ja turvakoti ry:n turvakodin harjoittelija, sosiaalityön opiskelija Linda Rindell

 

Lähteet

McAlister Groves Betsy 2018. 1.When home is not safe: violence within families. Teoksessa Osofsky Joy D & McAlister Groves Betsy Violence and trauma in the lives of trauma. ABC-CLIO, LLC, Santa Barbara, California – Denver, Colorado. 75–98.
Haapasalo Jaana 2016. Kriminaalipsykologia. PS-kustannus, Jyväskylä.
Laajasalo Taina. Vanhemman mentalisaatiokykyä tukemalla lisätään itseymmärrystä ja tunnesäätelyä. Saatavissa: https://www.naisenvakivalta.fi/vanhemman-mentalisaatiokykya-tukemalla-lisataan-itseymmarrysta-ja-tunnesaatelya/.
Lehtola Satu, Tuulari Jetro J, Karlsson Linnea, Parkkola Riitta, Karlsson Hasse & Scheinin Noora M. 2016. Miten varhainen stressi vaikuttaa aivojen kehitykseen? Duodecim 2016;132(15). Saatavissa: https://www.duodecimlehti.fi/duo13239.